Laughing woman and man talking behind glass façade

Regulacje prawne

Zmagasz się z przekształceniem złożonych wymagań
dotyczących zrównoważonego rozwoju w procesy i systemy?
IntegralityNext zrobi to za Ciebie.

Normy i przepisy dotyczące zgodności z przepisami są złożone i stale się zmieniają. Normy i zasady ustanowione przez organizacje międzynarodowe i organy sankcjonujące określają ramy, w których firmy muszą działać.

FCPA

Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), uchwalona w 1977 r., generalnie zakazuje wręczania łapówek zagranicznym urzędnikom w celu uzyskania lub utrzymania korzyści biznesowych. FCPA może mieć zastosowanie do zabronionych zachowań w dowolnym miejscu na świecie i obejmuje spółki notowane na giełdzie oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, udziałowców i agentów. Agenci mogą obejmować osoby trzecie, konsultantów, dystrybutorów, partnerów joint-venture i innych.

OECD

Konwencja antykorupcyjna OECD ustanawia prawnie wiążące standardy kryminalizacji przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach biznesowych i przewiduje szereg powiązanych środków, które czynią ją skuteczną. Jest to pierwszy i jedyny międzynarodowy instrument antykorupcyjny skupiający się na "stronie podażowej" transakcji łapówkarskiej.

Brytyjska ustawa o zwalczaniu łapownictwa

Ustawa Zjednoczonego Królestwa z 2010 r. o zwalczaniu przekupstwa (Bribery Act). Ustawa wprowadzająca przepisy dotyczące przestępstw związanych z przekupstwem i w powiązanych celach. Umożliwia karanie osób fizycznych lub przedsiębiorstw mających jakikolwiek związek z Wielką Brytanią bez względu na miejsce popełnienia przestępstwa.

Protokół z Kioto

Protokół z Kioto jest porozumieniem międzynarodowym związanym z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, które zobowiązuje jego strony poprzez ustalenie wiążących na poziomie międzynarodowym celów w zakresie redukcji emisji.

Agencja Ochrony Środowiska (EPA)

Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) we współpracy z rządami stanowymi, plemiennymi i innymi agencjami federalnymi pracuje nad zapewnieniem zgodności z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, aby pomóc w ochronie zdrowia publicznego i środowiska.

Ustawa o ochronie środowiska Zjednoczonego Królestwa

Ustawa o ochronie środowiska z 1990 r. Ustawa mająca na celu zapewnienie lepszej kontroli zanieczyszczeń powstających w wyniku niektórych procesów przemysłowych i innych.

OSHA

Na mocy ustawy o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy z 1970 r. (USA) utworzono Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), której zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracujących mężczyzn i kobiet poprzez ustalanie i egzekwowanie standardów.

HASAWA

Health and Safety at Work etc. Act 1974 (UK) jest podstawowym aktem prawnym obejmującym bezpieczeństwo i higienę pracy. Health and Safety Executive, wraz z władzami lokalnymi (i innymi organami wykonawczymi) jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów ustawy oraz szeregu innych ustaw i instrumentów ustawowych dotyczących środowiska pracy.

Konwencje ILO

Międzynarodowe standardy pracy to instrumenty prawne opracowane przez członków Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ (rządy, pracodawców i pracowników) i określające podstawowe zasady i prawa w pracy. Są one albo konwencjami, które są prawnie wiążącymi traktatami międzynarodowymi, które mogą być ratyfikowane przez państwa członkowskie, albo zaleceniami, które służą jako niewiążące wytyczne.

Brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie

Modern Slavery Act (2015). Ustawa mająca na celu wprowadzenie przepisów dotyczących niewolnictwa, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz handlu ludźmi, w tym przepisów dotyczących ochrony ofiar.

Wytyczna UE 2014/95/UE

Dyrektywa 2014/95/UE zwiększa spójność i porównywalność informacji niefinansowych dotyczących kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu. Obejmuje to również łańcuchy dostaw i podwykonawstwa.

OFAC

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) (USA) zarządza i egzekwuje sankcje gospodarcze i handlowe w oparciu o cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego USA przeciwko wybranym krajom i reżimom zagranicznym, terrorystom, międzynarodowym handlarzom narkotyków, osobom zaangażowanym w działania związane z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia oraz innym zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej lub gospodarki Stanów Zjednoczonych.

AMLD IV (UE)

AMLD IV (UE) to dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, która dodatkowo wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu zwalczania finansowania terroryzmu i zwiększenia przejrzystości w zakresie tego, kto naprawdę jest właścicielem spółek i trustów. UE ustanowiła rygorystyczne przepisy mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, aby zapobiec nadużywaniu systemu finansowego UE do tych celów.

Ustawa Dodda-Franka sekcja 1502 (USA)

Sekcja 1502 Ustawy Dodda-Franka (USA) wymaga od osób corocznego ujawniania, czy jakiekolwiek minerały konfliktu, które są niezbędne do funkcjonowania lub produkcji produktu danej osoby, zgodnie z definicją zawartą w tym przepisie, pochodzą z Demokratycznej Republiki Konga lub kraju sąsiedniego, a jeśli tak, dostarczenia sprawozdania opisującego, między innymi, środki podjęte w celu zachowania należytej staranności w odniesieniu do źródła i łańcucha kontroli tych minerałów, które musi obejmować niezależny audyt sprawozdania przeprowadzony przez sektor prywatny, poświadczony przez osobę składającą sprawozdanie.

Legislacja UE w pracy (Conflict Minerals)

W dniu 22 listopada 2016 r. prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły nieformalne porozumienie w sprawie rozporządzenia mającego na celu powstrzymanie finansowania grup zbrojnych poprzez handel minerałami konfliktu. Rozporządzenie to ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw UE do odpowiedzialnego pozyskiwania cyny, tantalu, wolframu i złota. Minerały te są powszechnie stosowane w produktach codziennego użytku, w tym w telefonach komórkowych, samochodach i biżuterii.

Urząd Celny i Ochrona Granic Stanów Zjednoczonych (CBP)

U.S. Customs and Border Protection ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Poprzez redukcję kosztów dla przemysłu i egzekwowanie praw handlowych przeciwko podrabianym, niebezpiecznym i oszukańczo wprowadzanym towarom, CBP pracuje nad umożliwieniem legalnego handlu, przyczynia się do amerykańskiego dobrobytu gospodarczego i chroni przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi finansowemu

"International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001" (USA). Zmienia prawo karne w celu włączenia zagranicznych przestępstw korupcyjnych jako przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy. Ustanawia jurysdykcję federalną nad: zagranicznymi osobami piorącymi pieniądze (w tym ich aktywami przechowywanymi w Stanach Zjednoczonych); oraz pieniędzmi, które są prane za pośrednictwem zagranicznego banku (...)"

Decyzja ramowa UE w sprawie terroryzmu

Środki przeciwko przestępstwom polegającym na publicznym nawoływaniu, rekrutacji i szkoleniu terrorystycznym. Przyjęte w większości państw UE. Decyzje te definiują przestępstwa terrorystyczne, jak również przestępstwa związane z grupami terrorystycznymi lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, oraz określają zasady transpozycji w państwach UE.

UK Relault Terroryzm i ustawa o bezpieczeństwie 2015

Ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi i bezpieczeństwie z 2015 roku (UK) zawiera uprawnienia, które mają pomóc Wielkiej Brytanii w reagowaniu na zagrożenie terroryzmem. Ustawa zakłóci zdolność osób do podróżowania za granicę w celu zaangażowania się w działalność terrorystyczną, a następnie powrotu do Wielkiej Brytanii, zwiększy zdolność agencji operacyjnych do monitorowania i kontrolowania działań osób stanowiących zagrożenie oraz zwalczania ideologii leżącej u podstaw terroryzmu, która go żywi, wspiera i sankcjonuje.

SOX (Sarbanes-Oxley Act)

Ustawa Sarbanesa-Oxleya z 2002 r. (USA) jest ustawą mającą na celu ochronę inwestorów poprzez poprawę dokładności i wiarygodności informacji ujawnianych przez przedsiębiorstwa zgodnie z prawem papierów wartościowych oraz w innych celach.

Różne krajowe przepisy o ochronie danych

Różne krajowe przepisy o ochronie danych, np. brytyjska ustawa o ochronie danych, kontrolują sposób wykorzystywania danych osobowych przez organizacje, przedsiębiorstwa lub rząd. Każda osoba odpowiedzialna za wykorzystywanie danych musi przestrzegać ścisłych zasad zwanych "zasadami ochrony danych".

i wiele innych ...

Firmy są zobowiązane do monitorowania swoich łańcuchów dostaw pod kątem:

Normy międzynarodowe

Istnieje wiele organizacji międzynarodowych ustanawiających standardy
Istnieje wiele międzynarodowych organizacji ustanawiających standardy dotyczące różnych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i zgodnością.

Logo Responsible Minerals Initiative
Logo UN Global Compact
Logo ISO
Logo ILO
Logo OECD
Logo GRI

IntegrityNext przekształciła złożone wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju w 20 kwestionariuszy opartych na odpowiednich normach.

Screenshot Compliance Assessments

Wstępnie zbudowane i gotowe do wykonania

Zapewnij zgodność z międzynarodowymi standardami i przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, korzystając z gotowych ocen dostawców. Regularnie aktualizowane, abyś zawsze był na szczycie.

  • Obejmuje wszystkie główne tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju i zgodności z przepisami

  • Przestrzeganie międzynarodowych standardów i przepisów

  • Dotyczy wszystkich wielkości firm i branż


  • Oficjalny dostawca rozwiązań
  • Wspieramy
  • Opinie użytkowników
Google Rating Logo GRI Gold Community 2018
  • Nagrody